תקנון ומדיניות האתר

הקדמה

אתר "ארמיפאן" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "ארמיפאן בע"מ", ח.פ. 515695948.

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, השארת פנייה ליצירת קשר, שיתוף פוסט בבלוג השיתופי, פרסום תגובה בבלוג השיתופי (להלן: "פעולה")

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר/ נקבה מטעמי נוחות ומתכוון לשני המינים.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ארמיפאן בע"מ, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 שנים לפחות. בכפוף לתנאים של הסכם זה, אנו מעניקים בזאת לך רישיון מוגבל, הניתן לביטול, אשר אינו ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת ולהשתמש בשירותי https://armiphan.com/ על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך, קניות פרטיות ו/או לעסק בבעלותך או עסק שהנך שכיר בו ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש בשמו של צד שלישי כלשהו. כל הפרה של הסכם זה תביא לשלילה מידית של הרישיון שהוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.

להוציא את ההיתר בפסקה לעיל, נאסר עליך לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להשכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להתאים, לפרק, או לנצל את שירותי ארמיפאן או כל חלק ממנו אלא אם כן הותר במפורש על ידינו בכתב. אתה לא יכול לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע באתר ארמיפאן או לעשות כל שימוש בשירותי ארמיפאן לטובת עסק אחר אלא אם כן הותר במפורש על ידינו מראש.

שירותים המוצעים באתר ארמיפאן

אתר ארמיפאן מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. מובהר כי ארמיפאן רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

מובהר כי ארמיפאן אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וארמיפאן תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

מובהר, כי ארמיפאן רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף ארמיפאן בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של ארמיפאן ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגדת הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לארמיפאן את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי ארמיפאן תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של ארמיפאן תישמר ללא הגבלת זמן.

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

המשתמש מאשר כי לארמיפאן מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ארמיפאן ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ארמיפאן בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

שימוש במוצרי ארמיפאן

בכל מוצר באתר מוצג עלון לצרכן וכן את אופן השימוש בו. שימוש לא נכון עלול לגרום נזק וחברת ארמיפאן ממליצה להשתמש במוצריה בהתאם להוראות השימוש.

השימוש במוצרים הנמכרים באתר הינם על אחריות הצרכן, אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם ו/או עלול להגרם ללקוח בעת שימוש לא נכון במוצר.

כמו כן, הרוכשת מצהירה כי הינה מודעת לכך שפתילות פרמטקס הינן אמצעי למניעת הריון ואינן מגינות מפני מחלות מין.

הרוכשת או מי מטעמה המשתמשת במוצר מוותרת על כל זכות לאמירה/ תלונה/ תביעה כנגד ארמיפאן בכל הקשור לנושא השימוש במוצר.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן פשוט, נוח ומהיר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט המבוקש.

שימו לב, ארמיפאן רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף או להחסיר פרטים, לשנות פרטים ו/או מבנה מוצרים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר ויודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. חלק משינויים אילו יכולים לנבוע, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ו/או טעות אנוש. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

יכול להימצא הבדל בין המחירים המופיעים באתר למחירים בבתי המרקחת ברחבי הארץ. המחיר הסופי יקבע בהתאם למחיר בקופה (בין אם באתר ובין אם בבתי המרקחת).

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל ארמיפאן להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לארמיפאן עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המשתמש באתר מאשר כי המידע שיימסר על ידו, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ארמיפאן בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שיירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שארמיפאן תקבל אישור מאת חברת הסליקה על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ארמיפאן. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ארמיפאן רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ארמיפאן. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ארמיפאן ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ארמיפאן שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.

תאריכי שליחת המוצר אל הלקוח ייחשבו ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של ארמיפאן אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את ארמיפאן. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של ארמיפאן הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו.

ארמיפאן תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). שירות השילוח דרכה תסופק המוצר הם להחלטת ארמיפאן בלבד.

ארמיפאן מתחייבת לספק מוצרים בגינם בוצע תשלום והם נמצאו במלאי החברה, זאת לאחר קבלת אישור לביצוע עסקה מחברת כרטיס האשראי של הלקוח.

אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 14 ימי עסקים). ארמיפאן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. ארמיפאן אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

ארמיפאן לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה או לאי אספקה של המוצר כתוצאה מפרטים שגויים או לא מדויקים שנמסרו מהגולש. ידיעת עיכוב שתימסר לחברה מצד השילוח או כל צד אחר אשר גורם לעיכוב זה ארמיפאן תוציא הודעה בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר עיכוב שילוח המוצר.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים ארמיפאן. לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה ו/או סגר כללי אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת ארמיפאן. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ארמיפאן תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי ארמיפאן איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, ארמיפאן תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-7616090. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

לא יתאפשר ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש כמקובל בחוק, לשון החוק:

4ג.      (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2).

           (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין.

           (ג)   לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

           (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על –

(1)   מוצרי מזון או טובין פסידים;

(2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

(4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

(5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

           (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי עסקה לפי כל דין.

           (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.

למידע נוסף באתר המועצה הישראלית לצרכנות

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר למוקד ההפצה של ארמיפאן. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ארמיפאן בדוא"ל: contact@armiphan.com או בטלפון 03-7616090. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר למחסני ארמיפאן בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט – בתנאי שאריזתם לא נפתחה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה במוקד ההפצה של ארמיפאן, או באמצעות שליחת הפריט בדואר רשום ,בתאום מראש, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ארמיפאן, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אחריות, אבטחה ופרטיות

ארמיפאן ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ארמיפאן. אתר ארמיפאן הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי ארמיפאן

ארמיפאן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בארמיפאן ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות ארמיפאן לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית ארמיפאן לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור ארמיפאן לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ארמיפאן במייל Contact@armiphan.com או בטלפון 03-7616090.

קניין רוחני

כל טקסט, גרפיקה, אייקונים, תמונות כפתור, קטעי אודיו ותוכנה (להלן, "תוכן"), שייך באופן בלעדי לארמיפאן, או לשותפיה. האוסף, סידור והרכבה של כל התכנים בשירותי ארמיפאן זה ("הלקט") שייך באופן בלעדי לארמיפאן או לשותפיה. כל התוכנה המשמשת בשירותי ארמיפאן זה ("תוכנה") היא רכושה של ארמיפאן, וספקי התוכנה שלה. התוכן, הקומפילציה והתוכנה, כולם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.

שימוש בכל אחד מסימני ההיכר שלנו או סימני שירות ללא הסכמתנו המפורשת בכתב אסור בהחלט. אתה לא יכול להשתמש בסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו בהקשר לכל מוצר או שירות בכל דרך שעלולה לגרום לבלבול. אתה לא יכול להשתמש בסימנים מסחריים או סימני שירות שלנו בכל דרך שמזלזלת או מזיקה לנו. אתה לא יכול להשתמש בכל הסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו ב meta-tags ללא הסכמה מפורשת מראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, להפסיק באופן מיידי את ההסכם או לבטל חלק או כל הזכויות שלך שהוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם כל סיום של הסכם זה, ולבחירת החברה האם תופסק באופן מידי כל גישה ושימוש בשירותי wordpress-524535-2473595.cloudwaysapps.com כל סיומו של ההסכם זה לא ישפיע על זכויותיהם וחובותיהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חובות תשלום של הצדדים הנובעים מלפני מועד הסיום.

טעויות כתיב

במקרה שמוצר מצוין במחיר לא נכון או עם מידע שגוי בשל טעות או שגיאה בתמחור מוצר או מידע שהתקבל מהספקים שלנו, תהיה לנו הזכות לסרב או לבטל הזמנות שבוצעו עבור המוצר ומופיעות במחיר השגוי. תהיה לנו את הזכות לסרב או לבטל צווים כאלה אם ההזמנה כבר אושרה וכרטיס האשראי שלך גבה עמלה. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, אנחנו נוציא מייד זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב.

חברות במועדון הלקוחות של ארמיפאן

לחברת ארמיפאן מועדון לקוחות המיועד ללקוחות המעוניינים להיות חברים בו, בכפוף להוראות תקנון התכנית המפורטת כדלהלן (להלן "מועדון הלקוחות של ארמיפאן").

הצטרפות

ארמיפאן הקימה מועדון לקוחות (להלן: "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר וירטואליים (להלן: "כרטיס החבר").

כל לקוח רשאי להירשם כחבר במועדון באתר החנות, בכתובת https://armiphan.com/ ההרשמה אינה כרוכה בתשלום. ארמיפאן רשאית לשנות את מדיניות חבר המועדון מעת לעת.

ארמיפאן רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן למכירה או להעברה (להלן: "חבר"). ארמיפאן רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון.

"מועדון ארמיפאן" ניתן לשימוש ברכישות באתר האינטרנט של ארמיפאן בלבד, בכתובת https://armiphan.com/

חבר מועדון יוכל לצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) ולממשן לרכישות עתידיות בחנות האתר.

השימוש בחבר המועדון יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי ארמיפאן.

חבר המועדון מקנה הטבות ומבצעים, הנחות וצבירת נקודות, בכפוף לתנאי כל מבצע.

המועדון יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתוכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה מחויב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיבה.

תוקף החברות במועדון

תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה אחת החל מיום ההצטרפות. בתום שנת החברות הראשונה במועדון, תחודש החברות במועדון לשנה אחת נוספת באופן אוטומטי ללא תוספת תשלום.

ארמיפאן רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך באופן אוטומטי את תוקף החברות במועדון לחבר מסוים או לקבוצה של חברים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל תקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו, מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

תקשורת שיווקית ופרסומים

דרכי פרסום: הודעות המועדון, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת ארמיפאן לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי ארמיפאן באופן ובדרך כפי שארמיפאן תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באתר ארמיפאן ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת ארמיפאן, ייחשב כמספק, וחבר מועדון לא יבוא בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של ארמיפאן, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של ארמיפאן.

למען הסר ספק, ארמיפאן פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי ארמיפאן באשר לאי קבלת פרסום.

ברשות החברה אתר אינטרנט וחנות מקוונת (להלן: "אתר האינטרנט") בכתובת https://armiphan.com/ המספקת, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון, תפיץ ארמיפאן באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי בקשר לאתר האינטרנט.

לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח הודעות SMS ו/או דוא"ל, יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.

צבירת נקודות

ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.

בכפוף לאמור בסעיף לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 10% מהסכום בשקלים ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה. לדוגמה, בגין רכישה בשווי 100 ₪, ייצברו לרשות חבר המועדון 10 נקודות מועדון. יובהר, כי ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות תביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה. לא תהיה צבירת נקודות בעסקה בה ישלם הלקוח בתווי קניה למיניהם (דוגמת תו הזהב, רב תו, פאואר גיפט וכד’).

כל נקודה שנצברת במועדון הלקוחות ניתנת לניצול כהנחה בגובה 0.5 ₪ לקניה עתידית בלבד (קרי, עסקה מאוחרת לעסקה שבה נצברו הנקודות), בכפוף להוראות המפורטות להלן.

לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באתר החברה בישראל בלבד. מובהר, כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום בו חויב בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא בגין אותה עסקה.

צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.

צבירת הנקודות מותנית ברכישה דרך האתר https://armiphan.com/

ארמיפאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ארמיפאן וללא צורך במתן הודעה מראש.

מימוש נקודות

בכל עת רשאי חבר המועדון לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 0.5 ₪  ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו.

מימוש הנקודות יתאפשר לחבר מועדון שנצברו לטובתו מינימום 30 נקודות.

ארמיפאן רשאית על פי שיקולה הבלעדי לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.

מפעם לפעם תפרסם ארמיפאן מבצעים בלעדיים לחברי מועדון. מבצעי המועדון, אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של ארמיפאן. לדוגמא:

– הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון

– צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.

– העברה של נקודות ללקוח אחר.

הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את ארמיפאן.

בכל מקרה, אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – "אין כפל מבצעים", אולם ארמיפאן תהא רשאית לאפשר שימוש ו/או צבירת נקודות במקרים כאמור, בהתאם לשיקול דעתה בלבד.

נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך 24 חודשים ממועד צבירתם, כפי שיופיע ברישומי ארמיפאן.

במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות תוך 24 חודשים ממועד הצבירה שלהן, הנקודות שנצברו עלולות להימחק מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.

במקרה של מחלוקת

הרישום שבידי ארמיפאן יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו באתר ארמיפאן.

חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל ארמיפאן ולהעלות את השגותיו.

החלטת מנהל ארמיפאן תינתן בתוך 14 ימי עבודה מרגע שקיבל את ההשגה.

מרגע שקיבל לידיו חבר המועדון את ההחלטה ממנהל ארמיפאן, היא תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

ארמיפאן לא תהיה אחראית על אובדן נקודות עקב זיוף וגניבה.

חבר הטוען, כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות  כפי שמצוי במרשם ארמיפאן, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

התחייבויות חבר המועדון

חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.

מובהר, כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן.

חבר מועדון מתחייב להשתמש בכרטיס החבר לצורך רכישה לשימוש אישי או פרטי בלבד, או לכל שימוש אחר שיאושר על ידי ארמיפאן. לא תותר רכישה סיטונאית או מסחרית באמצעות שימוש בכרטיס חבר המועדון.

חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב הלקוח לארמיפאן את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.

לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 25 שקלים.

תנאים כללים

הוראות תקנון זה והחברות במועדון יהיו תקפים בשטח מדינת ישראל בלבד.

ארמיפאן רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.

המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו בכדי לחייב את ארמיפאן בצורה כלשהי.

למען הסר ספק יובהר, כי ההשתתפות בתוכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של ארמיפאן.

תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון הלקוחות, משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.

ארמיפאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר האינטרנט שכתובתו: https://armiphan.com/

ארמיפאן הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.

כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך.

ארמיפאן שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ארמיפאן שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.

מובהר למען הסר כל ספק כי החברות במועדון הלקוחות של ארמיפאן הינה אישית ובלתי ניתנת לשיתוף ו/או העברה ואינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר במועדון בעצמו.

לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר במועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון מועדון הלקוחות של ארמיפאן. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי המועדון לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין כמה חברים. כמו כן, מוזכר כי להטבות המוקנות במסגרת תכנית הנאמנות זכאים חברי מועדון הלקוחות של ארמיפאן בעצמם בלבד והן אינן ניתנות להעברה ו/או הסבה לצד שלישי שאיננו חבר בתכנית.

להמשך רכישה בטוחה באתר לחצו כאן.

צוות ארמיפאן כאן בשבילך

03-7616090 פני אלינו בכל שאלה 🙂